เคาะ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60%

News

ครม.ไฟเขียว กบข.เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60 % จากเดิมไม่เกิน 40 % สมาชิกได้ผลตอบแทนเพิ่ม พร้อมแบกรับความเสี่ยง

วันที่ 11 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)เฉพาะในส่วนของแผนการลงทุนหลัก

เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของกบข. ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะทำให้สมาชิกมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกบข.จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการทํานายเบอร์โทรศัพท์ แม่นที่สุดในโลกความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการนำเงินของกบข.เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งไม่รวมเงินสำรอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก ไปลงทุนหาประโยชน์ 4 แนวทาง ได้แก่

1.ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40

2.ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึงพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้กึ่งทุน เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 35

3. ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40

และ 4.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 12

อ้างอิง
https://www.prachachat.net